Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Deze gegevens in het cliëntendossier moeten 20 jaar bewaard blijven. Dit is een wettelijke plicht vastgelegd in de wet op de behandelovereenkomst (WGBO).


Het dossier bevat de volgende gegevens:
– Aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
– E
ventuele audio-opnames die gemaakt zijn. Deze opnames worden enkel gemaakt met uw nadrukkelijke toestemming.
– Gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik stel alles in het werk om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.


Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).


De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid. Ook hiervoor zult u mij uw toestemming moeten geven.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘hypnotherapie consult’
 • de kosten van het consult

Contactformulier
Wanneer u mijn contactformulier invult gebruik ik uw naam en e-mailadres i.v.m. het beantwoorden van de vraag die u stelt. Persoonsgegevens die via deze site worden verkregen, worden niet online bewaard, niet met anderen gedeeld en gebruik ik alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten.

Cookies op irpa.nl
Op deze website worden alleen functionele cookies geplaatst. Er wordt een zogenaamd functioneel cookie geplaatst wanneer u mijn contactformulier invult. Er wordt dan een PHP sessie variabele aangemaakt (PHPSESSID). Dit is een tijdelijke sessie cookie die wordt verwijderd als u uw browser sluit.

Third party en/of tracking cookies
Op deze website worden geen third party en/of tracking cookies geplaatst. Voor alle links naar andere websites geldt dat zodra u mijn site verlaat, u te maken heeft met de cookie en privacy verklaring van de andere website.

Klachtrecht

Ik doe er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt hebben. Wilt of kunt u de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u gebruik maken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging de NBVH: https://www.hypnotherapie.nl/faq-items/wat-als-u-een-klacht-heeft/. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het zoeken naar oplossingen. Er wordt samen met u gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht.
Mocht een gesprek met deze functionaris u nog niet tevreden stellen, dan kunt u een onafhankelijke geschillencommissie inschakelen. Als lid van de NBVH ben ik collectief aangesloten bij Geschillencommissie SCAG (www.scag.nl).
Hier zal een team professionals zich over uw klacht buigen en deze behandelen. U hoeft daar niet voor te betalen.